Clubi-info

Adria Caravan Club of Finland ry.

Rek:n:o 215.065

Y-tunnus: 3077107-6
Pankkiyhteys:  Nordea FI94 1220 3000 2840 48

www.adriaclub.fi

Adria Club:n sähköpostiosoite on:

 

Puheenjohtaja ja Hallitus 2024 – 2025:

Puheenjohtaja:  Marjo-Riitta Björkroth,  0400 880378,

Varapuheenjohtaja:  Aimo Vahtera, 050 5223096,

 

Hallituksen muut jäsenet:

Sihteeri: Virva Kivikoski, 045 1395507, 

Rahastonhoitaja:  Hannu Korhonen,  0400 872 990, 

Kotisivujen hoitaja ja jäsenrekisterin ylläpitäjä: Piia Vehmanen-Metsola, 040 5385001,

Paavo Nuutinen,  0400 322 652, 

Jukka Lehtinen,  040 485 4269,   

 

 

Varajäsenet:

Hannu Bryggare,  050 363 8861, 

Pirjo Nuttunen,  040 560 6639, 

Kai Lappalainen,  044 054 1466, 

Ari Hilden, 050 3607195,

Roger Metsola, 044 3679898,

 

Toiminnan tarkastajat:

Eva Metso
Tuula Koskinen

 

 

 

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT:

    Yhdistyksen nimi on Adria Caravan Club of Finland ry. ja kotipaikka on Vantaa. 

  Tarkoitus ja toiminta:

Yhdistyksen tarkoituksena on asuntoauto, matkailuvaunu ja siihen liittyvän matkailu harrastuksen edistäminen jäsentensä keskuudessa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää caravan matkailuun, sekä siihen liittyviin palveluihin liittyviä valistus-, tiedotus-, koulutus ja tutustumistilaisuuksia. Toimii yhdyssiteenä Adria vaunu- ja autovalmistajan, maahantuojan, sekä niitä edustavien tahojen kanssa. Toimii Suomalaisena yhdistyksenä ja edustajana kansainvälisten vastaavien Adria yhdistysten verkostossa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä, sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

  Jäsenet:

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

   Jäsenen eroaminen ja erottaminen:

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle, tai sen puheenjohtajalle, taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta, tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut, tai on menettelyllään yhdistyksessä, tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä, tai ei enää täytä laissa, taikka yhdistyksen            säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

   Liittymis- ja jäsenmaksu:

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

   Hallitus:

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 5 muuta varsinaista jäsentä, sekä heille varajäsenet. Hallituksen jäsenten toimikausi on 2 vuotta (2 kautta, eli kahden vuosikokouksen välinen aika). Puheenjohtaja valitaan kuitenkin vuosittain vuosikokouksen yhteydessä. Hallituksen jäsenistä aina 2 on erovuorossa. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä ottaa keskuudestaan, tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen varajäsenet valitaan kuitenkin vuosittain.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta, tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä, puheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.

Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

   Yhdistyksen nimen kirjoittaminen:

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

   Tilikausi ja toiminnantarkastus / tilintarkastus:

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava  toiminnantarkastajille / tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien / tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

   Yhdistyksen kokoukset:

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden, tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana, tai ennen kokousta.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi- kesäkuu.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää, tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta, tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10§   Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen:

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeellä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä, tai sähköpostitse.

11§     Vuosikokous:

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien / tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti  hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 1. kokouksen päättäminen

 

12§    Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen:

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta, tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

 

 

Liity nyt jäseneksi:  Liity mukaan matkalle. Liity jäseneksi!